EESTIT KÜLASTASID EUROOPAS FINANTSVALDKONNA TEADMISTE HINDAMISE ASJATUNDJAD


Eestit külastasid Euroopa finantsvaldkonna teadmiste arendamise ja hindamise tipp-eksperdid. Kohtumisel Rahandusministeeriumis  ja AS-is LHV Pank osalesid EFPA Euroopa värske juhatuse esimees, Bocconi Ülikooli professor Emanuele Carluccio ja EFPA Euroopa tegevjuht Karim Zouhdi. Eesti poolt osalesid kohtumisel Rahandusministeeriumis lisaks ministeeriumi finantsturgude poliitika osakonna spetsialistidele mitmed Finantsinspektsiooni finantsteenuste järelevalve osakonna spetsialistid ning EFPA Estonia juhatuse liikmed Reet Raidur ja Tiina Sooba.

EFPA see on European Financial Planning Association

EFPA Euroopa esindajad tutvustasid mõlemal kohtumisel üle-Euroopalist uuringut, mille raames uuriti MiFID II direktiivi rakendamise praktikaid erinevates liikmesriikides. Nimetatud uuring viidi läbi EFPA Euroopa poolt ning seda on tutvustatud ka ESMA (European Security Market Authority) juhtidele. Peamised tähelepanekud uuringust olid järgmised:

1) erinevates riikides esineb täna märkimisväärseid erinevusi, kuidas ESMA juhiseid finantsnõustajate teadmiste ja kompetentside hindamiseks praktikas rakendatakse. On riike, kus on rakendatud väga karme nõudeid ja teisalt riike, kus on väga leebeid regulatiivseid  suuniseid.

2) ESMA juhiste sidumata jätmine Euroopa Kutsekvalifikatsiooni tasemetega (EQF Levels), mis on välja töötatud EBTN poolt (European Banking & Financial Services Training Association), on kaasa toonud olukorra, kus kutsekvalifikatsiooni koolituste ja kutsekvalifikatsiooni eksamite tasemed ei ole ühtlustatud ning iga turuosaline võib koolituse väljatöötamisel lähtuda mistahes tasemest.

Eesti Finantsinspektsiooni otsus juhinduda ESMA juhistest ilma omapoolseid lisakriteeriume või nõudeid lisamata on kindlasti üks näide leebete regulatsioonidega riikide hulgast. Turuosalistel (sh erinevatel pankadel) on täna valikuvõimalused mitmete variantide hulgast – kas korraldada koolitused ning litsenseerimine ise või kasutada välise teenusepakkuja teenuseid ning pakkuda oma töötajatele võimalust omandada rahvusvaheliselt tunnustatud EFPA sertifikaati.

Rahvusvahelise sertifikaadi kasuks on täna Eestis otsustanud AS LHV Pank, kelle töötajaskonnast ligi 20 omavad tänaseks juba ligi aasta aega eelpool mainitud rahvusvahelist sertifikaati. See tähendab, et AS LHV Pank töötajate finantsvaldkonna teadmisi on hinnanud sõltumatud eksperdid ning eksamid on sooritatud võrdsetel alustel teistes Euroopa riikides toimuvate finantsvaldkonna pädevuseksamitega. Täna on EFPA sertifikaadi  õppesessioonil teadmisi omandamas ning eksamiks valmistumas aga juba ka teiste pankade esindajaid.

Rahvusvaheliselt tunnustatud EFPA finantsnõustaja sertifikaatide väljaandmisega tegeleb Eestis EFPA Estonia.

EFPA rahvuslikud õppeprogrammid võivad erinevates riikides veidi erineda, nt tulenevalt kohalikust maksu- ja pensionisüsteemist, aga ka muudest antud riigis olulistest rõhuasetustest. Toimunud kohtumisel tõstatus muuhulgas küsimus, kas oleks vaja viimasel ajal Eesti finantsvaldkonna mainet maailmas palju kahjustanud rahapesu valdkonnas süvendada ja kohandada ka EFPA Estonia tänaseid õppeprogramme.

AS LHV Pangas toimunud ümarlauas arutati EFPA sertifikaatide laialdast kasutust erinevates Euroopa riikides ning klientide suurenenud vajadust pädevate finantsnõustajate järele. AS LHV Pank on ainus Eesti pank, millel asub kontor ka Londonis ning seetõttu on LHV jaoks oluline, et EFPA sertifikaat on BREXITi suhtes neutraalne. EFPA sertifikaati tunnustatakse ka Ühendkuningriigis ning Eestis eksami teinud EFPA sertifikaadiomanik saab seetõttu seal ametlikult finantsvaldkonnas töötada. Vajalik on vaid end kurssi viia kohaliku maksu- ja pensionisüsteemiga.

Ümarlaual tõdeti, et teadlikkus Eesti finantsnõustajate kutsealaste oskuste tasemetest on meie klientide seas endiselt tagasihoidlik. Eesti klient erinevalt teistest Euroopa riikidest ei ole veel harjunud uurima, kas tema nõustajal pangas on ikka läbitud vajalikud koolitused ja kas ta omab rahvusvahelist sertifikaati, mis annaks tunnistust nõustaja teadmiste laiapõhjalisusest.

On äärmiselt oluline, et kliendid hakkaksid küsima neid nõustavatelt finantsvaldkonna töötajatelt pädevust tõendavat sertifikaati. Vaevalt keegi soovib oma raha usaldada nõustaja kätte, kes ei oma piisavat pädevust ja kvalifikatsiooni. Täna peavad kõik EFPA sertifikaadiomanikud lisaks sertifikaadieksamile igal aastal omandama uusi teadmisi sertifikaadi tasemega nõutavas mahus. Ikka selleks, et hoida oma teadmiste taset ning olla kursis kõikide muudatustega, mis omavad finantsnõustamisel tähtsust.

Kõikide kohtumisel osalenute ühine soov ja eesmärk on informeerida eelkõige kliente asjaolust, et seaduse kohaselt peab investeerimisnõustajal täna olemas olema kehtiv sertifikaat, mis tõendab tema teadmisi ja pädevusi nõu andmisel. Sertifikaat peab olema ka pangatöötajal, kes edastab vaid investeerimistootega seotud informatsiooni. Klient ei tohiks tagasihoidlikkusest seda küsimata jätta. Rahvusvahelise sertifikaadi omanikud on tavaliselt ka vastavates registrites avalikustatud. Nii ka EFPA sertifikaatide puhul – oma sertifitseeritud nõustajat on võimalik otsida nii EFPA Euroopa kui EFPA Estonia kodulehe kaudu aadressidel https://www.efpa-eu.org/search-certificate-holders ja https://efaa.ee

Nii nagu eeldame arstilt ja advokaadilt vastavat eriharidust ning pädevust, tuleks seda eeldada ja küsida ka oma finantsnõustajalt pangas. Kui finantsnõustajal pole vastavat sertifikaati ette näidata, tasuks finantsotsuse tegemisel olla väga ettevaatlik.

EFPA rahvusvaheline sertifikaat on isikuline, st see on antud ja jääb ka töökoha vahetusel isikule, kes on edukalt eksami sooritanud ning hoidnud end kursis kõikide finantsvaldkonna jooksvate muudatustega st saanud piisavalt sertifikaadi kehtivuse pikendamiseks jätkuõppe punkte. Rahvusvahelise EFPA sertifikaadi omanik saab kandideerida tööle kõikides Euroopa riikides, samuti on see kindlasti eeliseks, et liikuda samas (finantsvaldkonna) sektoris riigisiseselt. Tööandjale on panustamine inimeste arengusse ja rahvusvahelise sertifikaadieksami tegemise toetamine kindlasti osaks tulemuslikust personalipoliitikast ja karjääriarendamise üheks tööriistaks. Rääkimata muidugi Eesti klientidele pädeva finantsnõustamise pakkumisest ning seeläbi ka  rahulolu tõusust.

Rohkem infot programmide kohta EFPA Euroopa  kodulehel https://www.efpa-eu.org/our-standards-efp-efa-eip-eia  või EFPA Estonia kodulehel  https://efaa.ee

Järgmised EFPA sertifikaadieksamid toimuvad – 18.05.2019 EIA ja EIP tasemele;

EFAA